top of page

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention
Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige ratificerat (skrivit under) barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.

 

Idrottsrörelsen ska följa FN:s konvention för barns rättigheter, barnkonventionen. Idrotten vill är en fördjupning på hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas enligt barnkonventionen. Enligt barnombudsmannen är de fyra nedanstående artiklarna vägledande i barnkonventionen, de kallas för de fyra huvudprinciperna.

De bör tas i beaktning när man bedriver barn- och ungdomsverksamhet:

 

Artikel 2

Alla barn är lika värda och har samma rättigheter.

Artikel 3

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa

Artikel 6

barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Artikel 12

Barn har rätt till att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

bottom of page